FAQ

 • Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens, het nummer van uw bank- of girorekening of de wijze waarop uw loon uitbetaald moet worden veranderd, neem dan contact op met de Administratie van About op door een e-mailbericht te sturen naar admin@payrolling.nl.

 • Bouw ik vakantiedagen op?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Ja, alleen spreken we niet over vakantiedagen maar over vakantie-uren. U verwerft bij elke volledig gewerkte week (fulltime 40 uur) recht op 3,69 uur vakantie per week. Werkt u in fase A dan bouwt u dit op in geld; werkt u in fase B of C dan bouwt u het op in uren. Heeft u niet een volledige week gewerkt dan bouwt u een evenredig deel daarvan op.
  Indien u uw loon bij een niet volledig gewerkte week (in verband met opgenomen snipper- en/of vakantiedagen) of bij het beëindigen van uw dienstverband wenst aan te vullen met de opgebouwde reservering Vakantiedagen adviseren wij u het verzoek tot uitbetaling niet in een door u gewerkte week te doen. Dit in verband met hogere fiscale inhoudingen; u ontvangt dan netto minder.

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van u hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. U hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij About Payrolling & Services in te dienen.

 • Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien een dag waarop u normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren uw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. U heeft alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ indien u dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeldt u s.v.p. op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal door About worden bekeken of u in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week heeft gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2015, 2020, 2025, enz.).
  Indien u op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waarbij u werkt (inlenersbeloning).

  Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag.
  In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.

 • Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’ in?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Door de reservering ‘Kort verzuim’ kunt u uw loon aanvullen indien u kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.

 • Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de laatste week van mei uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden.
  Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij About Payrolling. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Loonstrook) moeten worden uitbetaald.

 • Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. About is verplicht deze reserveringen te maken.