FAQ

 • Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Het is uw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. About draagt zorg voor de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de wettelijke inkomensafhankelijke werknemersinhouding op uw loon en de uiteindelijke afdracht hiervan aan het UWV/Belastingdienst. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl/.

 • Ontvang ik loon als ik ziek ben?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • U moet zich dan vóór 09.00 uur ziek melden bij de organisatie waar u werkt (of zou gaan werken). Ook moet u zich ziekmelden bij uw intermediair of About Payrolling op +31(0)346 557092.
  Wordt u tijdens uw werk ziek en kunt u daarom niet meer werken, dan moet u dit direct doorgeven aan uw direct leidinggevende binnen de organisatie waarin u werkt. Daarnaast meldt u dit aan uw intermediair of About Payrolling op +31(0)346 557092.

  U moet zich persoonlijk ziekmelden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is.

 • Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens, het nummer van uw bank- of girorekening of de wijze waarop uw loon uitbetaald moet worden veranderd, neem dan contact op met de Administratie van About op door een e-mailbericht te sturen naar admin@payrolling.nl.

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van u hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. U hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij About Payrolling & Services in te dienen.

 • Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Indien een dag waarop u normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren uw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. U heeft alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ indien u dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeldt u s.v.p. op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal door About worden bekeken of u in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week heeft gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2015, 2020, 2025, enz.).
  Indien u op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waarbij u werkt (inlenersbeloning).

  Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag.
  In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.

 • Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’ in?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Door de reservering ‘Kort verzuim’ kunt u uw loon aanvullen indien u kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.

 • Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de laatste week van mei uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden.
  Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij About Payrolling. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Loonstrook) moeten worden uitbetaald.

 • Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. About is verplicht deze reserveringen te maken.

 • Hoe werkt het met pensioen?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. U wordt verplicht deelnemer als u 21 jaar of ouder bent en bij ons “in 26 weken” werk hebt verricht. Indien u reeds bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis heeft behaald, zullen wij uw deelnemerschap voortzetten. U dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat u van de uitzendorganisatie heeft gekregen toe te sturen. About betaalt een deel van de pensioenpremie, u betaalt zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op uw loon ingehouden.

 • Naar wie moet ik mijn werkurenbriefje sturen?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Stuur – nadat uw direct leidinggevende deze voor akkoord heeft getekend – uw werkurenbriefje altijd naar About Payrolling en – indien van toepassing – naar uw intermediair. Uw werkurenbriefje kunt u mailen naar admin@payrolling.nl . Per reguliere post kunt u het sturen naar About Payrolling, Postbus 5081, 1380 GB WEESP. Wilt u het werkurenbriefje faxen dan kan dat naar +31 (0) 346 57 99 45 of +31 (0) 84 748 62 65.

 • Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Over het algemeen kunt u het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het meest verdient. U maakt dan volledig gebruik van deze regeling.
  De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaalt u te weinig belasting. Het verschil zult u later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Wordt de loonheffingskorting dus al door een uitkeringsinstantie of werkgever toegepast, dan kunt hier beter niet nogmaals voor kiezen.
  U kunt er ook om een andere reden voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. U betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kunt u de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die u te veel betaald heeft.

 • Loonheffingskorting, wat is dat?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Als u een uitkering of loon ontvangt, heeft u recht op de zogenoemde ‘loonheffingskorting’. Door toepassing van deze korting betaalt u minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen). Voordat u gaat werken zal uw intermediair of About Payrolling u vragen of de loonheffingskorting moet worden toegepast.

 • Wanneer ontvang ik mijn salaris?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • About Payrolling verloont wekelijks en vierwekelijks. De vierwekelijkse verloningsdata voor 2017 zijn:

  Vierwekelijkse salarisbetaling
  2 en 3 januari
  30 en 31 januari
  27 en 28 februari
  27 en 28 maart
  24 en 25 april
  22 en 23 mei betaling vakantiegeld: 26 mei
  19 en 20 juni
  17 en 18 juli
  14 en 15 augustus
  11 en 12 september
  9 en 10 oktober
  6 en 7 november
  4 en 5 december

  Indien je werkurenbriefje op tijd door About is ontvangen, staat je salaris enkele dagen na deze data op je bankrekening.

 • Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon per 1 januari 2018?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 •  

   

  Leeftijd
  per maand
  per week
  per dag
  per uur
  > 22 jaar
  € 1.578,00
  € 364,15
  € 72,83
  € 9,11
  21 jaar
  € 1.341,30
  € 309,55
  € 61,91
  € 7,74
  20 jaar
  € 1.104,60
  € 254,90
  € 50,98
  € 6,38
  19 jaar
  € 867,90
  € 200,30
  € 40,06
  € 5,01
  18 jaar
  € 749,55
  € 172,95
  € 34,59
  € 4,33
  17 jaar
  € 623,30
  € 143,85
  € 28,77
  € 3,60
  16 jaar
  € 544,40
  € 125,65
  € 25,13
  € 3,15
  15 jaar
  € 473,40
  € 109,25
  € 21,85
  € 2,74

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.

 • Hoeveel salaris is er overgemaakt en wanneer wordt het overgemaakt?

  Lees meer Lees meer Sluiten
 • Voor het exacte bedrag dat aan u is/wordt overgemaakt kunt u het beste contact opnemen met de administratie op nummer +31 (0)346 557092 of een e-mailbericht sturen aan klantenservice@payrolling.nl. Zijn uw gegevens voor dinsdagmiddag 15.00 uur bij About Payrolling binnengekomen en verwerkt, dan ontvangt u normaal gesproken die week het salaris op uw bankrekening. Kijk op de kalender 2018 voor verloningsdata.