Direct naar

 • Backoffice
 • CAO
 • Loonstrook
 • Pensioen
 • Salaris
 • Payrolling
 • Reserveringen
 • Wijzigingen
 • Ziekte

Backoffice dienstverlening

 • Hebben jullie een privacyverklaring?

  About Payrolling heeft - conform de AVG - een privacyverklaring opgesteld. U vindt deze Privacyverklaring.

  .

 • Waarom About Payrolling?

  About Payrolling & Services heeft meer dan 20 jaar ervaring en is daarmee een deskundige, solide partner. Zij heeft haar bedrijfsvoering volledig flexibel ingericht zodat zij dienstverlening op maat kan bieden. About is NEN-4400-1-gecertificeerd en lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Daarmee moet zij continu voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen en is kwaliteit aan u gewaarborgd.

  Die extra stap
  Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij About Payrolling & Services. Maar net zo belangrijk vindt About klant- en servicegericht werken. Het gaat om die extra stap, net even iets meer doen dan gewoon is. Net even iets meer doen dan de klant verwacht. Daarbij is geen klant hetzelfde. Elke klant is weer anders, heeft net even andere wensen en behoeften.

CAO

 • Hoe kom ik aan een exemplaar van de Cao voor Uitzendkrachten?

  Door met de muis te klikken op de volgende link kun je een exemplaar van de Cao voor Uitzendkrachten 2017 - 2019 downloaden.

 • Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten payrollkrachten?

  De Cao voor Uitzendkrachten 2017 - 2019 biedt payrollkrachten onder andere een opbouw van zijn rechtspositie, een gelijke beloning conform het ABU-loongebouw of een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

 • Valt een payrollkracht onder een CAO?

  Ja, payrollkrachten van About Payrolling vallen onder de Cao voor Uitzendkrachten 2017 - 2019 van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). En volgt de opdrachtgever / inlener een CAO dan is About Payrolling verplicht de arbeidsvoorwaarden waaronder het loon, periodieke loonsverhogingen en eventuele andere zaken uit deze CAO te hanteren.

 • Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?

  Indien een dag waarop u normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren uw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. U heeft alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ indien u dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeldt u s.v.p. op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal door About worden bekeken of u in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week heeft gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2015, 2020, 2025, enz.).
  Indien u op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waarbij u werkt (inlenersbeloning).

  Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag.
  In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.

 • Bouw ik vakantiedagen op?

  Ja, alleen spreken we niet over vakantiedagen maar over vakantie-uren. U verwerft bij elke volledig gewerkte week (fulltime 40 uur) recht op 3,69 uur vakantie per week. Werkt u in fase A dan bouwt u dit op in geld; werkt u in fase B of C dan bouwt u het op in uren. Heeft u niet een volledige week gewerkt dan bouwt u een evenredig deel daarvan op.
  Indien u uw loon bij een niet volledig gewerkte week (in verband met opgenomen snipper- en/of vakantiedagen) of bij het beëindigen van uw dienstverband wenst aan te vullen met de opgebouwde reservering Vakantiedagen adviseren wij u het verzoek tot uitbetaling niet in een door u gewerkte week te doen. Dit in verband met hogere fiscale inhoudingen; u ontvangt dan netto minder.

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?

  Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van u hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. U hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij About Payrolling & Services in te dienen.

Loonstrook

 • Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?

  De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom ‘reiskosten onbelast’.

 • Hoe moet ik mijn salarisstrook (‘Loonstrook’) lezen?

  De uitleg van de loonstrook  helpt je jouw loonstrook te lezen. Heb je na het lezen van deze uitleg nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 • Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

  About Payrolling stuurt uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar uw jaaropgave toe.

 • Hoeveel salaris is er overgemaakt en wanneer wordt het overgemaakt?

  Voor het exacte bedrag dat aan u is/wordt overgemaakt kunt u het beste contact opnemen met de administratie op nummer +31 (0) 346 55 70 92 of een e-mailbericht sturen aan admin@payrolling.nl. Zijn uw gegevens voor dinsdagmiddag 15.00 uur bij About Payrolling binnengekomen en verwerkt, dan ontvangt u normaal gesproken die week het salaris op uw bankrekening. Kijk op de kalender 2018 of kalender 2019 voor verloningsdata.

 • Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?

  Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. About is verplicht deze reserveringen te maken.

 • Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?

  Over het algemeen kunt u het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het meest verdient. U maakt dan volledig gebruik van deze regeling.
  De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaalt u te weinig belasting. Het verschil zult u later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Wordt de loonheffingskorting dus al door een uitkeringsinstantie of werkgever toegepast, dan kunt hier beter niet nogmaals voor kiezen.
  U kunt er ook om een andere reden voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. U betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kunt u de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die u te veel betaald heeft.

 • Loonheffingskorting, wat is dat?

  Als u een uitkering of loon ontvangt, heeft u recht op de zogenoemde ‘loonheffingskorting’. Door toepassing van deze korting betaalt u minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen). Voordat u gaat werken zal uw intermediair of About Payrolling u vragen of de loonheffingskorting moet worden toegepast.

 • Wanneer ontvang ik mijn salaris?

  About Payrolling verloont wekelijks en vierwekelijks. De verloningsdata zijn af te lezen van onze kalender 2018. Indien je werkurenbriefje op tijd door About is ontvangen, staat je salaris enkele dagen na deze data op je bankrekening.

Pensioen

 • Hoe werkt het met pensioen?

  De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. U wordt verplicht deelnemer als u 21 jaar of ouder bent en bij ons “in 26 weken” werk hebt verricht. Indien u reeds bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis heeft behaald, zullen wij uw deelnemerschap voortzetten. U dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat u van de uitzendorganisatie heeft gekregen toe te sturen. About betaalt een deel van de pensioenpremie, u betaalt zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op uw loon ingehouden.

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenrechten als ik een nieuwe baan krijg?

  Antwoord.

Salaris

 • Ontvang ik loon als ik ziek ben?

  U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?

  U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

  About Payrolling stuurt uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar uw jaaropgave toe.

 • Hoeveel salaris is er overgemaakt en wanneer wordt het overgemaakt?

  Voor het exacte bedrag dat aan u is/wordt overgemaakt kunt u het beste contact opnemen met de administratie op nummer +31 (0) 346 55 70 92 of een e-mailbericht sturen aan admin@payrolling.nl. Zijn uw gegevens voor dinsdagmiddag 15.00 uur bij About Payrolling binnengekomen en verwerkt, dan ontvangt u normaal gesproken die week het salaris op uw bankrekening. Kijk op de kalender 2018 of kalender 2019 voor verloningsdata.

 • Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon per 1 januari 2018?

   

  Leeftijd
  per maand
  per week
  per dag
  per uur
  > 22 jaar
  € 1.578,00
  € 364,15
  € 72,83
  € 9,11
  21 jaar
  € 1.341,30
  € 309,55
  € 61,91
  € 7,74
  20 jaar
  € 1.104,60
  € 254,90
  € 50,98
  € 6,38
  19 jaar
  € 867,90
  € 200,30
  € 40,06
  € 5,01
  18 jaar
  € 749,55
  € 172,95
  € 34,59
  € 4,33
  17 jaar
  € 623,30
  € 143,85
  € 28,77
  € 3,60
  16 jaar
  € 544,40
  € 125,65
  € 25,13
  € 3,15
  15 jaar
  € 473,40
  € 109,25
  € 21,85
  € 2,74

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.

 • Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?

  Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. About is verplicht deze reserveringen te maken.

 • Naar wie moet ik mijn werkurenbriefje sturen?

  Stuur – nadat uw direct leidinggevende deze voor akkoord heeft getekend – uw werkurenbriefje altijd naar About Payrolling en – indien van toepassing - naar uw intermediair. Uw werkurenbriefje kunt u mailen naar admin@payrolling.nl . Per reguliere post kunt u het sturen naar About Payrolling, Postbus 5081, 1380 GB WEESP. Wilt u het werkurenbriefje faxen dan kan dat naar +31 (0) 346 57 99 45 of +31 (0) 84 748 62 65.

 • Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?

  Over het algemeen kunt u het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het meest verdient. U maakt dan volledig gebruik van deze regeling.
  De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaalt u te weinig belasting. Het verschil zult u later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Wordt de loonheffingskorting dus al door een uitkeringsinstantie of werkgever toegepast, dan kunt hier beter niet nogmaals voor kiezen.
  U kunt er ook om een andere reden voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. U betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kunt u de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die u te veel betaald heeft.

 • Loonheffingskorting, wat is dat?

  Als u een uitkering of loon ontvangt, heeft u recht op de zogenoemde ‘loonheffingskorting’. Door toepassing van deze korting betaalt u minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen). Voordat u gaat werken zal uw intermediair of About Payrolling u vragen of de loonheffingskorting moet worden toegepast.

 • Wanneer ontvang ik mijn salaris?

  About Payrolling verloont wekelijks en vierwekelijks. De verloningsdata zijn af te lezen van onze kalender 2018. Indien je werkurenbriefje op tijd door About is ontvangen, staat je salaris enkele dagen na deze data op je bankrekening.

 • Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?

  De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de laatste week van mei uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden.
  Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij About Payrolling. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Loonstrook) moeten worden uitbetaald.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Antwoord.

Payrolling

Reserveringen

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?

  Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van u hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. U hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij About Payrolling in te dienen.

 • Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?

  Indien een dag waarop u normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren uw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. U heeft alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ indien u dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeldt u s.v.p. op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal door About worden bekeken of u in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week heeft gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2015, 2020, 2025, enz.).
  Indien u op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waarbij u werkt (inlenersbeloning).

  Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag.
  In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.

 • Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?

  De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom ‘reiskosten onbelast’.

 • Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’ in?

  Door de reservering ‘Kort verzuim’ kunt u uw loon aanvullen indien u kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.

 • Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?

  Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. About is verplicht deze reserveringen te maken.

 • Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?

  De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de laatste week van mei uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden.
  Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij About Payrolling. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Loonstrook) moeten worden uitbetaald.

 • Nog een vraag over reserveringen?

  Antwoord.

 • Bouw ik vakantiedagen op?

  Antwoord.

Wijzigingen

Ziekte

 • Wat moet ik doen als ik tijdens mijn ziekte naar het buitenland wil?

  Als u tijdens uw ziekte naar het buitenland wilt, dan moet Refit in overleg met About daar toestemming voor geven. Het verzoek moet minimaal twee weken van tevoren bij uw begeleider binnen Refit worden gedaan. Meer informatie hierover kunt u krijgen door te bellen naar nummer +31 88 3365555.

 • Moet ik thuisblijven als ik ziek ben?

  Een begeleider van Refit (een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent) zal contact met u zoeken. Door u thuis te bezoeken of telefonisch contact met u te zoeken. Ook moet u beschikbaar zijn voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U kunt hier een oproep voor verwachten. U bent verplicht tot 19.00 uur thuis te blijven om bezoek te ontvangen en/of telefonisch bereikbaar te zijn.
  Verblijft u op een ander adres, dan moet u dit direct telefonisch aan de begeleider melden. Dit kan op nummer +31 88 3365555. Alleen in overleg met de uw begeleider kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten.

 • Wat is Refit?

  Refit is een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent.

 • Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?

  Het is uw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. About draagt zorg voor de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de wettelijke inkomensafhankelijke werknemersinhouding op uw loon en de uiteindelijke afdracht hiervan aan het UWV/Belastingdienst. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl/.

 • Ontvang ik loon als ik ziek ben?

  U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  U moet zich dan vóór 09.00 uur ziek melden bij de organisatie waar u werkt (of zou gaan werken). Ook moet u zich ziekmelden bij uw intermediair of About Payrolling op +31(0)346 557092.
  Wordt u tijdens uw werk ziek en kunt u daarom niet meer werken, dan moet u dit direct doorgeven aan uw direct leidinggevende binnen de organisatie waarin u werkt. Daarnaast meldt u dit aan uw intermediair of About Payrolling op +31(0)346 557092.

  U moet zich persoonlijk ziekmelden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is.

 • Ik ben beter! Wat moet ik doen?

  Zodra u beter bent, moet u dit direct doorgeven aan uw begeleider bij Refit op +31(0)88 3365555. Dit is een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent. Ook moet u zich direct beter melden bij de intermediair via wie u werkt of bij About Payrolling op +31(0)346 557092. U mag daarna direct weer aan het werk of op zoek naar een andere baan en heeft daarvoor vooraf geen toestemming nodig.

 • Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?

  U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

 • Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen?

  Als u ziek bent, moet u alles in het werk stellen om weer gezond te worden. Zodat u snel weer uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet in de weg staan.

 • Wat is het telefoonnummer van Refit?

  Het telefoonnummer van Refit is +31 88 3365555. Op werkdagen is Refit bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.

 • Wat kan ik doen om snel te herstellen?

  Antwoord.

 • Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?

  Antwoord.

 • Ik ben ziek, gaat men dan discreet met mijn gegevens om?

  Antwoord.

Direct naar

 • Backoffice
 • CAO
 • Salaris
 • Payrolling
 • Ziekte

Backoffice dienstverlening

 • Hebben jullie een privacyverklaring?

  About Payrolling heeft - conform de AVG - een privacyverklaring opgesteld. U vindt deze Privacyverklaring.

  .

 • Welke werkzaamheden verricht ik zelf?

  Het werven, selecteren en plaatsen van de medewerkers, de hoogte van het salaris, de personeelsplanning en relatiebeheer. En uiteraard geeft About de benodigde gegevens aan u door.

 • Wat zijn de voordelen van backoffice dienstverlening?

  Door het uitbesteden van uw back office aan About verlaagt u uw kosten. Denkt u maar aan het wegstrepen van personeelskosten, kosten van drukwerk, softwarepakketten, (bij-)scholing van uw medewerkers en mogelijk zelfs van de kosten van bedrijfsruimte. Daarnaast kunt u zo profiteren van andere schaalvoordelen die About u biedt. Daarmee stijgt uw winst.

  U kunt uw omzet verhogen doordat u naast werving en selectie voortaan ook uitzending en detachering aan uw klanten kunt bieden. Uw organisatie kan zo beter meebewegen op schommelingen in de werving- en selectiebranche. Daarnaast kunt u zo beter inspelen op de behoefte aan P&O-diensten bij uw klanten.
  Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About kan worden verzorgd. Ook dit levert kostenbesparingen en daarmee winststijging op.

CAO

Salaris

 • Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon per 1 januari 2018?

   

  Leeftijd
  per maand
  per week
  per dag
  per uur
  > 22 jaar
  € 1.578,00
  € 364,15
  € 72,83
  € 9,11
  21 jaar
  € 1.341,30
  € 309,55
  € 61,91
  € 7,74
  20 jaar
  € 1.104,60
  € 254,90
  € 50,98
  € 6,38
  19 jaar
  € 867,90
  € 200,30
  € 40,06
  € 5,01
  18 jaar
  € 749,55
  € 172,95
  € 34,59
  € 4,33
  17 jaar
  € 623,30
  € 143,85
  € 28,77
  € 3,60
  16 jaar
  € 544,40
  € 125,65
  € 25,13
  € 3,15
  15 jaar
  € 473,40
  € 109,25
  € 21,85
  € 2,74

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.

Payrolling

 • Hebben jullie een privacyverklaring?

  About Payrolling heeft - conform de AVG - een privacyverklaring opgesteld. U vindt deze Privacyverklaring.

  .

 • Welke werkzaamheden verricht ik zelf?

  Het werven, selecteren en plaatsen van de medewerkers, de hoogte van het salaris, de personeelsplanning en relatiebeheer. En uiteraard geeft About de benodigde gegevens aan u door.

 • Wat is het verschil tussen payrolling en salarisadministratie?

  Bij het uitbesteden van uw salarisadministratie blijft u zelf juridisch werkgever, bij payrolling niet. About Payrolling kan – naast payrolling – overigens ook uw salarisadministratie voeren.

 • Neemt de payrollonderneming ook administratieve zaken over?

  Ja, ook alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, salarisstroken en jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen neemt About Payrolling over.

 • Hoe werkt payrolling?

  Nadat u een kandidaat heeft aangenomen meldt u deze aan bij About. Zij neemt dan de vereiste administratieve handelingen zoals het afdragen van wettelijke premies, het verzorgen van een arbeidsovereenkomst, dossiervorming en dergelijke van u over. Wekelijks geeft de uitzend- of detacheringskracht zijn daadwerkelijk gewerkte uren door. Op basis daarvan verloont About de medewerker, betaalt deze uit en stuurt een salarisstrook toe. U of uw klant ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast tarief tegen het aantal daadwerkelijk gewerkte uren.

 • Wat is backoffice dienstverlening?

  Veel intermediairs op de arbeidsmarkt maken van deze constructie gebruik door hun geplaatste werknemers bij een payrollonderneming onder te brengen. Ze hebben dan geen eigen back office en specialistische kennis van wet- en regelgeving nodig. Een toenemend aantal werving- en selectiebureaus gebruikt payrolling om de proeftijd van hun kandidaten op te rekken (garantieregeling), uitzending en/of detachering te bieden zonder dat zij hier een eigen back office en specialistische kennis van wet- en regelgeving voor nodig hebben. Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About kan worden verzorgd.

 • Waar zit mijn voordeel?

  Payrolling is geschikt voor elke organisatie. Het maakt elke organisatie meer flexibel en helpt elke organisatie werkgeversrisico’s te verlagen zodat juist groei mogelijk wordt.

 • Waarom kan een payrollonderneming deze dienst bieden?

  Payrolling is gebaseerd op uitzendwetgeving en de CAO voor Uitzendkrachten. U heeft zelf te maken met het reguliere arbeidsrecht. Daardoor kunnen werknemers meer flexibel werken als zij op de loonlijst van een payrollonderneming staan dan indien zij bij u zelf op de loonlijst staan.

 • Wat is payrolling?

  Payrollen is een gespecialiseerde vorm van HR-dienstverlening. Een organisatie plaatst medewerkers op de loonlijst van een payrollonderneming zoals About Payrolling. Hierbij neemt About het personeel op papier in dienst. Zij wordt hiermee juridisch werkgever en neemt zo alle (financiële) risico’s, juridische en administratieve verplichtingen en aansprakelijkheden over.

Ziekte

 • Wat is Refit?

  Refit is een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent.

Direct naar

 • Backoffice
 • CAO
 • Salaris
 • Payrolling
 • Ziekte

Backoffice dienstverlening

 • Hebben jullie een privacyverklaring?

  About Payrolling heeft - conform de AVG - een privacyverklaring opgesteld. U vindt deze Privacyverklaring.

  .

 • Wat zijn de voordelen van backoffice dienstverlening?

  Door het uitbesteden van uw back office aan About verlaagt u uw kosten. Denkt u maar aan het wegstrepen van personeelskosten, kosten van drukwerk, softwarepakketten, (bij-)scholing van uw medewerkers en mogelijk zelfs van de kosten van bedrijfsruimte. Daarnaast kunt u zo profiteren van andere schaalvoordelen die About u biedt. Daarmee stijgt uw winst.

  U kunt uw omzet verhogen doordat u naast werving en selectie voortaan ook uitzending en detachering aan uw klanten kunt bieden. Uw organisatie kan zo beter meebewegen op schommelingen in de werving- en selectiebranche. Daarnaast kunt u zo beter inspelen op de behoefte aan P&O-diensten bij uw klanten.
  Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About kan worden verzorgd. Ook dit levert kostenbesparingen en daarmee winststijging op.

 • Welke werkzaamheden verricht ik zelf?

  Het werven, selecteren en plaatsen van de medewerkers, de hoogte van het salaris, de personeelsplanning en relatiebeheer. En uiteraard geeft About de benodigde gegevens aan u door.

 • Wat zijn de voordelen van backoffice dienstverlening?

  Door het uitbesteden van uw back office aan About verlaagt u uw kosten. Denkt u maar aan het wegstrepen van personeelskosten, kosten van drukwerk, softwarepakketten, (bij-)scholing van uw medewerkers en mogelijk zelfs van de kosten van bedrijfsruimte. Daarnaast kunt u zo profiteren van andere schaalvoordelen die About u biedt. Daarmee stijgt uw winst.

  U kunt uw omzet verhogen doordat u naast werving en selectie voortaan ook uitzending en detachering aan uw klanten kunt bieden. Uw organisatie kan zo beter meebewegen op schommelingen in de werving- en selectiebranche. Daarnaast kunt u zo beter inspelen op de behoefte aan P&O-diensten bij uw klanten.
  Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About kan worden verzorgd. Ook dit levert kostenbesparingen en daarmee winststijging op.

 • Welke werkzaamheden verricht ik zelf?

  Het werven, selecteren en plaatsen van de medewerkers, de hoogte van het salaris, de personeelsplanning en relatiebeheer. En uiteraard geeft About de benodigde gegevens aan u door.

 • Neemt About ook mijn debiteurenrisico en –beheer over?

  Ja, indien u dat wenst neemt About uw debiteurenrisico en –beheer over. En u kunt zorgeloos ondernemen.

 • Wat is backoffice dienstverlening?

  Veel intermediairs op de arbeidsmarkt maken van deze constructie gebruik door hun geplaatste werknemers bij een payrollonderneming onder te brengen. Ze hebben dan geen eigen back office en specialistische kennis van wet- en regelgeving nodig. Een toenemend aantal werving- en selectiebureaus gebruikt payrolling om de proeftijd van hun kandidaten op te rekken (garantieregeling), uitzending en/of detachering te bieden zonder dat zij hier een eigen back office en specialistische kennis van wet- en regelgeving voor nodig hebben. Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About kan worden verzorgd.

CAO

 • Hoe kom ik aan een exemplaar van de Cao voor Uitzendkrachten?

  Door met de muis te klikken op de volgende link kun je een exemplaar van de Cao voor Uitzendkrachten 2017 - 2019 downloaden.

 • Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten payrollkrachten?

  De Cao voor Uitzendkrachten 2017 - 2019 biedt payrollkrachten onder andere een opbouw van zijn rechtspositie, een gelijke beloning conform het ABU-loongebouw of een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

 • Valt een payrollkracht onder een CAO?

  Ja, payrollkrachten van About Payrolling vallen onder de Cao voor Uitzendkrachten 2017 - 2019 van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). En volgt de opdrachtgever / inlener een CAO dan is About Payrolling verplicht de arbeidsvoorwaarden waaronder het loon, periodieke loonsverhogingen en eventuele andere zaken uit deze CAO te hanteren.

 • Ontvang ik loon als ik ziek ben?

  U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvangt u hiervoor wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie conform ABU CAO.
  Binnen enkele weken na ontvangst van uw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld bedraagt 70% van uw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van uw ziektegeld bedraagt 91%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van uw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult About Payrolling de resterende 21% aan.
  Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Salaris

 • Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon per 1 januari 2018?

   

  Leeftijd
  per maand
  per week
  per dag
  per uur
  > 22 jaar
  € 1.578,00
  € 364,15
  € 72,83
  € 9,11
  21 jaar
  € 1.341,30
  € 309,55
  € 61,91
  € 7,74
  20 jaar
  € 1.104,60
  € 254,90
  € 50,98
  € 6,38
  19 jaar
  € 867,90
  € 200,30
  € 40,06
  € 5,01
  18 jaar
  € 749,55
  € 172,95
  € 34,59
  € 4,33
  17 jaar
  € 623,30
  € 143,85
  € 28,77
  € 3,60
  16 jaar
  € 544,40
  € 125,65
  € 25,13
  € 3,15
  15 jaar
  € 473,40
  € 109,25
  € 21,85
  € 2,74

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.

Payrolling

 • Hebben jullie een privacyverklaring?

  About Payrolling heeft - conform de AVG - een privacyverklaring opgesteld. U vindt deze Privacyverklaring.

  .

 • Welke werkzaamheden verricht ik zelf?

  Het werven, selecteren en plaatsen van de medewerkers, de hoogte van het salaris, de personeelsplanning en relatiebeheer. En uiteraard geeft About de benodigde gegevens aan u door.

 • Wat is backoffice dienstverlening?

  Veel intermediairs op de arbeidsmarkt maken van deze constructie gebruik door hun geplaatste werknemers bij een payrollonderneming onder te brengen. Ze hebben dan geen eigen back office en specialistische kennis van wet- en regelgeving nodig. Een toenemend aantal werving- en selectiebureaus gebruikt payrolling om de proeftijd van hun kandidaten op te rekken (garantieregeling), uitzending en/of detachering te bieden zonder dat zij hier een eigen back office en specialistische kennis van wet- en regelgeving voor nodig hebben. Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door About kan worden verzorgd.

Ziekte

 • Wat is Refit?

  Refit is een organisatie die u in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat u ziek bent.